• 9 AM to 9 PM GMT + 5Hrs 30Mins
  • Mobile +91-8884 467467
  • WhatsApp +91-98451 55833
  • skyway international travels 25years of service
pay online skywaytour

Important road routes

KOLKATA TO DELHI (1411.6 KMS)   Kms.
Kolkata - Durgapur - Asansol   222.0
Asansol - Gobindpur - Barhi - Dhobi   233.0
Dhobi - Sasaram   105.0
Sasaran - Moghulsarai - Banaras - Allahabad   240.0
Allahabad - Kanpur   195.6
Knapur - Etah   218.4
Etah - Aligarh - Delhi   197.6
KOLKATA TO MUMBAI via NAGPUR (2131.8 Kms)  
Howrah Station - Lodhasuli - Bharagora   183.6
Bharagora - Chowdhar   260.0
Chowdhar - Angul - Sambalpur - Attabira   302.0
Attabira - Bargarh - Saraupalli - Rajpur   244.0
Rajpur - Durg - Khomara   164.2
Khomara - Bhandara - Nagpur   116.0
Nagpur - Amaraoti   155.2
Amaraoti - akola - Khamgoraon - Nandura   164.2
Nandura - Jalgaon   114.0
Jalgaon - Erandol - Dhulia     88.8
Dhulia - Malegaon - Chandor     92.0
Chandor - Nasik     64.0
Nasik - Ghoti - Shahpur - Bhiwandi   192.0
Bhiwandi - Mumbai     55.6
KOLKATA TO CHENNAI (1700 Kms.)  
Howrah Station - Lodhasuli - Baharagora   183.6
Baharagora - Cuttack   274.0
Cuttack - Ichhapuram   212.2
Ichhapuram - Srikakualam   128.4
Srikakaulam - Visakhapatnam - Anakapalle   133.0
An